Algemene voorwaarden – Privacy verklaring

Algemene voorwaarden Dansstudio Annelies Sturkenboom

1 Algemene regels
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Dansstudio Annelies Sturkenboom sluit met derden en op werkzaamheden, die zij uitvoert, of die onder haar verantwoordelijkheid uitgevoerd worden. Onder Dansstudio Annelies Sturkenboom wordt voorts verstaan het terrein van Dansstudio Annelies Sturkenboom of het terrein waarop
Dansstudio Annelies Sturkenboom haar werkzaamheden uitvoert.
1.2 Dansstudio Annelies Sturkenboom heeft het recht met opgave van redenen de toegang tot de dansschool te ontzeggen, of personen uit de dansschool te verwijderen.
1.3 Verlies van of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende zaken) van
Dansstudio Annelies Sturkenboom of door de Dansstudio Annelies Sturkenboom gehuurde of gebruikte zaken, zullen op de veroorzaker verhaald worden.
1.4 Men mag de opgedragen kennis tijdens de lessen niet zonder toestemming overdragen aan buitenstaanders of in schrift verspreiden.
1.5 De leerling dient zich aan de opgedragen kledingvoorschriften te houden.
1.6 Het logo van Dansstudio Annelies Sturkenboom mag niet door derden gebruikt worden. Copyright: H. Hoeksma
1.7 De foto’s op http://www.dansstudioannelies.nl mogen niet zonder toestemming verspreid worden. Copyright: G. Lejeune/E. Bosman

2 Inschrijving/uitschrijving en betalingen
2.1 Zowel inschrijving als uitschrijving dient schriftelijk te geschieden. Mondelinge uitspraken zijn niet bindend.
2.2 De contributie dient per maand, kwartaal, per half jaar of per jaar vooraf betaalt te worden. Dit gaat via het contante betaalsysteem of overboeking. NB: 1 jaar is elf maanden. De contributie wordt automatisch verlengt, tot opzegging.
2.3 Bij uitschrijving geldt een opzegtermijn van drie maanden.
2.4 Alleen bij langdurige ziekte kan er in overleg met Dansstudio Annelies Sturkenboom een passende regeling worden getroffen. Afwezigheid wegens ziekte dient dan wel direct te worden gemeld.
2.5 Bij non-actiefstelling van het abonnement zal een einddatum van de non-actiefstelling moeten worden gegeven of binnen 6 maanden contact met Dansstudio Annelies Sturkenboom op moeten worden genomen. Na 6 maanden van afwezigheid en zonder berichtgeving zal een automatische uitschrijving het gevolg zijn.
2.6 Het inschrijven bedraagt 5,00 euro voor administratiekosten.

3 Gevolgen van niet-betaling
3.1 Indien de leerling in gebreke blijft het lesgeld, dan wel andere in verband met de activiteiten van Dansstudio Annelies Sturkenboom verschuldigde bedragen, geheel of gedeeltelijk te betalen, is Dansstudio Annelies Sturkenboom bevoegd de leerling van verdere lessen uit te sluiten en hem toegang tot Dansstudio Annelies Sturkenboom te ontzeggen. Dit laat de verplichting van de leerling om het verschuldigde lesgeld te voldoen onverlet.
3.2 In geval van niet-betaling is het lesgeld direct ineens opeisbaar.
3.3 Dansstudio Annelies Sturkenboom is voorts gerechtigd in geval van niet-betaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die door niet-betaling veroorzaakt zijn te vorderen.
3.4 Bij drie maanden achterstallige betaling worden extra administratiekosten in rekening gebracht.

4 Aansprakelijkheid
4.1 Het betreden van Dansstudio Annelies Sturkenboom en het deelnemen van de lessen of andere activiteiten geschiedt geheel voor eigen risico van de leerling.
4.2 Dansstudio Annelies Sturkenboom is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van het deelnemen aan de lessen dan wel andere activiteiten binnen Dansstudio Annelies Sturkenboom of als gevolg van het verblijf in of op het terrein van Dansstudio Annelies Sturkenboom.
4.3 Dansstudio Annelies Sturkenboom kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor verloren gegane of beschadigde zaken.
4.4 Bezoekers die zaken, zowel roerend als onroerend, van Dansstudio Annelies Sturkenboom hebben beschadigd,
zijn gehouden deze schade volledig aan Dansstudio Annelies Sturkenboom te vergoeden. Indien de schade door meerdere personen is toegebracht, is ieder van hen voor het geheel verantwoordelijk.

—————————————————————

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Dansstudio Annelies Sturkenboom is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten en haar leden. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Dansstudio Annelies Sturkenboom persoonsgegevens verwerkt van haar leden. Uiteraard worden uw persoonsgegevens van klanten en gebruikers, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Dansstudio Annelies Sturkenboom zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de ‘Wet Bescherming Persoonsgegevens’. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen is Dansstudio Annelies Sturkenboom, gevestigd op Donkeregaarde 3, 3436 ZC Nieuwegein. 

Privacy verklaring

Dansstudio Annelies Sturkenboom verwerkt persoonsgegevens en ik wil u hierover graag zo goed mogelijk informeren. In deze privacy verklaring geef ik weer hoe de persoonsverwerking binnen Dansstudio Annelies Sturkenboom geregeld is.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Voorbeelden van direct identificerende persoonsgegevens zijn een naam, adres en geboortedatum. Onder indirect identificerende persoonsgegevens vallen gegevens die niet rechtstreeks een persoon identificeren, maar daar wel betrekking op hebben. 

Zoals een telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kan worden, spreekt men over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw naam met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Dansstudio Annelies Sturkenboom persoonsgegevens?

Ik verwerk persoonsgegevens van mensen met wie ik een relatie heb, wellicht krijg of heb gehad. Dat zijn gegevens van huidige leerlingen, potentiele nieuwe leerlingen, die interesse tonen in een danscursus en oud-leerlingen. 

Welke persoonsgegevens verwerkt Dansstudio Annelies Sturkenboom

 Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dansstudio Annelies Sturkenboom verwerkt uw voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Verwerkt Dansstudio Annelies Sturkenboom bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens worden de wet extra beschermd. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn informatie over uw gezondheid, politieke voorkeur, godsdienst en strafrechtelijk verleden.

Wij vragen bij uw inschrijving voor een danscursus niet om bijzondere persoonsgegevens. Wij verwerken alleen bijzondere gegevens als wij dat moeten op basis van de wet of als u ons dat vraagt en met uw uitdrukkelijke toestemming. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze diensten.

Dansstudio Annelies Sturkenboom  heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders en voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bij een inschrijving van een persoon jonger dan 16 jaar voor een danscursus bij Annelies Sturkenboom, is toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers vereist.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van Dansstudio Annelies Sturkenboom worden verwerkt door de eigenaresse van de dansstudio, mevrouw Annelies Sturkenboom. 

Met welk doel verwerkt Dansstudio Annelies Sturkenboom persoonsgegevens?

Als u een danscursus wilt gaan volgen bij mijn dansstudio, heb ik persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kan ik u op de juiste wijze inschrijven en zorg dragen voor de benodigde informatie over de cursussen. Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– het verwerken van uw persoonsgegevens voor mijn administratie

– u te e-mailen of bellen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– u te informeren over wijzigingen

Als u als nieuwe leerling bij mij op dansles komt, ontvangt u na inschrijving een e-mail over uw inschrijving, de start van de cursus, de kosten en anderszins.

Als u bij mij danslessen volgt, wil ik u goed van dienst kunnen zijn. Ik gebruik uw naam en e-mailadres bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over uw inschrijving en/of danscursus en dansschool gerelateerde zaken. Of als u zelf een vraag aan mij stelt per e-mail of telefonisch. 

Ik informeer u over (bijzondere of gewijzigde) lessen of activiteiten binnen de dansschool. Ik stuur u voor aanvang van en tijdens de danscursus informatieberichten met data of wetenswaardigheden. Als u deze e-mails niet wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor uitschrijven via 

dansstudioannelies@gmail.com.

Tot slot verwerk ik persoonsgegevens ter ondersteuning van de administratie rondom de afhandeling van de betaling van lesgelden. Ik incasseer niet, maar houd in mijn adminstratie wel bij of het lesgeld ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Ik maak bij de lessen gebruik van een presentielijst, waar alleen uw voor- en achternaam op staat. Deze presentielijst is ter inzage voor alleen mijzelf. Ik houd op de presentielijst bij of u op de dansles aanwezig bent, wellicht een dansles niet aanwezig bent of dat er andere bijzonderheden zijn waardoor u de les(sen) niet kunt bijwonen. Deze gegevens kunt u zelf aan mij verstrekken en deze gegevens worden niet met derden gedeeld. 

Ik gebruik uw persoonsgegevens niet voor externe promotie- of marketingdoeleinden.

Hoe lang bewaart Dansstudio Annelies Sturkenboom de persoonsgegevens?

Op grond van de AVG is er geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens vastgesteld. Wel ben ik als ondernemer wel wettelijk verplicht administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Een aantal basisgegevens moeten voor deze duur bewaard blijven. Dansstudio Annelies Sturkenboom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Ik bewaar uw gegevens voor de duur van de periode dat u een danscursus volgt en voor de periode waarbij deze gegevens in de (nabije of verre) toekomst nog van pas zouden kunnen komen.

Hoe gaat Dansstudio Annelies Sturkenboom met de persoonsgegevens om?

Dansstudio Annelies Sturkenboom verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

De persoonsgegevens, die ik van (potentiele nieuwe) leerlingen ontvang, verwerk ik voor eigen administratie. Deze gegevens worden heel zorgvuldig bewaard. Ik deel alleen persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Een aloude traditie van etiquette is, dat ik geen persoonsgegevens van mijn leerlingen deel met uw dansvrienden, bekenden of hostingbedrijven. 

Dat heb ik nog nooit gedaan, uit goed fatsoen en respect voor ieders privacy. Zo geef ik bijvoorbeeld -zonder schriftelijke toestemming- nooit een achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, (mail)adres of anderszins aan iemand door. 

Cookies

Dansstudio Annelies Sturkenboom gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies, die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies bewaren geen persoonsgegevens.

Rechten foto’s

Het is niet toegestaan foto’s van mijn website zonder schriftelijke toestemming te gebruiken voor andere websites of voor wat voor publicatie dan ook. De meeste foto’s op deze website zijn afkomstig van een (huis)fotograaf en/of door mijzelf gemaakt.

Om hier zelf zicht op te kunnen houden en de privacy van anderen te kunnen respecteren, verzoek ik iedereen vriendelijk doch dringend zelf geen foto’s of filmpjes tijdens de lessen te maken. 

Tijdens voorstellingen of andere evenementen kan één van onze huisfotografen/videografen in opdracht van Dansstudio Annelies Sturkenboom foto’s en filmopnames maken. Als u niet gefotografeerd of gefilmd wilt worden en/of uw foto niet (meer) op de website wilt, respecteer ik dat natuurlijk. Laat het dan gelijk weten per e-mail (dansstudioannelies@gmail.com). Dan houd ik daar rekening mee en/of verwijder uw foto van onze website of social media. 

Inzage persoonsgegevens

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (deels) te verwijderen.  U kunt een verzoek sturen naar 

dansstudioannelies@gmail.com. Ik probeer zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek, maar altijd binnen vier weken. 

Beveiliging persoonsgegevens

Dansstudio Annelies Sturkenboom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dansstudioannelies@gmail.com.

Vragen of opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Dansstudio Annelies Sturkenboom  kunt u terecht bij de directie via 

dansstudioannelies@gmail.com of telefonisch via 06-14610988. 

Indien u geen prijs stelt op informatie over Dansstudio Annelies Sturkenboom of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kunt u dit doorgeven. Ik zal dan reageren op uw verzoek.

Wijziging privacy verklaring en disclaimer

Dansstudio Annelies Sturkenboom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. De inhoud is met zorg samengesteld. Hoewel ik getracht heb de juiste informatie aan te bieden, verstrek ik  expliciet noch impliciet enige garantie, dat de aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Nieuwegein, 24 mei 2018

 

Dansstudio Annelies Sturkenboom  • Donkeregaarde 3 • 3436 ZC Nieuwegein • 0614610988 • http://www.dansstudioannelies.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s